Публічна оферта

Відповідно до чинного законодавства, торгівля через інтернет-магазин є дистанційною торгівлею. Договірні відносини між покупцем та продавцем оформляються у вигляді договору публічної оферти.

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1. Загальні положення

1.1. Фізична особа-підприємець Осіпчук Сергій Миколайович, (надалі – Виконавець) з однієї сторони, та ЗАМОВНИК — будь-яка юридична особа, фізична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність або фізична особи, що згідно ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України своїми діями прийняла (акцептувала) пропозицію укласти даний Договір (надалі – Замовник), з іншої сторони, далі іменовані в тексті Договору — «Сторони», а кожен окремо — «Сторона», про наступне:

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

2.1. Виключно в порядку та на умовах, передбачених даним Договором, Виконавець зобов’язується надавати Замовнику інформаційні послуги, які полягають у забезпеченні Замовника можливістю пройти дистанційно онлайн-курс «Бровна хімія» через використання трансляції в мережі Інтернет (вебінари, трансляції майстер-класів, семінари, тематичні курси і т.п.) шляхом розміщення відповідної пропозиції та/або інформації на веб-сайті Виконавця https://elanbrowi.com, а Замовник зобов’язується добросовісно споживати дану послугу та оплатити її.

3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УКЛАДЕННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ

3.1. Даний Договір відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України є публічним Договором.
3.2. Розміщення тексту даного Договору на Веб-сайтах є публічною пропозицією (офертою) укласти даний Договір.
3.3. Пропозиція є прийнятою (акцептованою), а Договір є укладеним з моменту подання Заявки на проходження дистанційного онлайн-курсу та оплати обраного пакету. При цьому, додаткове підписання Договору з боку Замовника не потребується. У відповідності до ч. 2 ст. 642 ЦК України, подання заявки та здійснення оплати є дією, що засвідчує прийняття пропозиції укласти даний Договір та прийняти всі умови, зазначені в ньому.
3.4. Дії Замовника, передбачені п. 3.3. даного Договору є такими, що свідчать про беззастережне прийняття всіх без виключення умов даного Договору. Умови Договору не підлягають зміні та/або доповненню за ініціативою Замовника.
3.5. Запис на онлайн-курс і подальша оплата послуг Виконавця, означає згоду Замовника (в разі, якщо Замовник є фізичною особою) або фізичної особи - представника Замовника (далі за текстом цього пункту Оферти - суб'єкт персональних даних), на обробку Виконавцю своїх персональних даних з метою можливості виконання умов даного Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії оферти, а також протягом наступних п'яти років після закінчення її дії. Знищення персональних даних є підставою для розірвання даного Договору і виконується виключно на підставі письмової заяви Замовника. В такому випадку, Оферта розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Виконавця.

Крім цього, укладенням даного Договору, суб'єкт персональних даних підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються з метою можливості виконання умов цієї Оферти, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Суб'єкт персональних даних також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень суб'єкта персональних даних, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Обов'язки Виконавця:
4.1.1. своєчасно надавати Послуги Замовнику з дотриманням умов даного Договору;
4.1.2. надавати Замовнику повну та достовірну інформацію про умови та порядок надання послуг;
4.1.3. не поширювати отриману від Замовника або інших джерел інформацію, що виходить за рамки умов цієї Оферти, в ході реалізації Виконавцем своїх зобов'язань за цією Офертою, згідно чинного законодавства України.
4.2. Обов'язки Замовника:
4.2.1. своєчасно і достовірно, а також, в повному обсязі надавати Виконавцю всю необхідну інформацію, пов'язану з наданням Послуг;
4.2.2. неухильно дотримуватись умов даного Договору;
4.2.3. здійснити своєчасну оплату наданої послуги на користь Виконавця, в порядку та на умовах, визначених на веб-сайті Виконавця.
4.3. Права Замовника:
4.3.1. Отримувати від Виконавця повну та достовірну інформацію про умови та порядок надання послуг.
4.3.2. Інформувати Виконавця про виявлені недоліки у наданні Послуг.
4.4. Права Виконавця:
4.4.1. Отримувати інформацію від Замовника, необхідну для надання Послуг.
4.4.2. Отримати від Замовника своєчасну оплату наданої послуги на користь Виконавця, в порядку та на умовах, визначених на веб-сайті Виконавця.
4.4.3. Розірвати даний Договір в односторонньому порядку за власною ініціативою шляхом позбавлення Замовника можливості доступу до онлайн-курсу, у разі порушення Замовником умов даного Договору або у разі розміщення Замовником інформації, що містить образи на адресу Виконавця.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Виконавець за жодних обставин не несе відповідальності за:
а) будь-які дії/бездіяльність, що є прямим або непрямим результатом дії/бездіяльності будь-яких третіх сторін;
б) будь-які непрямі збитки та/або упущену вигоду Замовника та/або третіх сторін незалежно від того, міг Виконавець передбачити можливість таких збитків чи ні;
в) використання (неможливість використання) і які б то не було наслідки використання (неможливості використання) Замовником обраної ним форми оплати Послуг за даним Договором.
5.2. У разі невиконання або неналежного виконання однією із Сторін своїх зобов'язань за даним Договором, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
5.3. Послуги вважаються наданими з моменту надання Замовнику доступу до онлайн-уроків.
5.4. У разі виникнення претензій, суперечок, застосування штрафних санкцій з боку третіх осіб та/або контролюючих органів, пов'язаних з виконанням Послуг відповідно до даної Оферти, Замовник розглядає і вирішує ці питання самостійно, без залучення Виконавця, а також зобов'язується невідкладно компенсувати Виконавцю в повному обсязі будь-які збитки, витрати, включаючи штрафні санкції, спричинені порушенням вищезазначених прав, гарантій і т.п.
5.5. Виконавець не несе відповідальності за дії (або бездіяльність), а також прийняті рішення державних та інших органів, пов'язані з виконанням цієї Оферти.
5.6. Замовник несе повну відповідальність за дотримання всіх вимог законодавства України та норм міжнародного права, включаючи відповідальність за зміст Заявки.
5.7. У разі порушення Замовником умов даного Договору Виконавець має право припинити надання Послуг до моменту усунення Замовником допущених порушень та/або розірвати Оферту з направленням відповідного повідомлення Замовникові за адресою електронної пошти Замовника, вказану при поданні Заявки.
5.8. Замовнику категорично забороняється розповсюджувати отриману за даним Договором інформацію та/або передавати її третім особам. У разі порушення даної вимоги, Виконавець має право стягнути з Замовника штраф у розмірі 200% від оплати послуг за даним Договором.

6. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

6.1. Послуги за даним Договором надаються в повному обсязі за умови їх 100% (сто відсотків) оплати Замовником.
6.2. Факт придбання послуг є беззаперечним прийняттям Замовником даного Договору-оферти. Замовник, який скористався послугами Виконавця, розглядається як особа, яка вступила з Виконавцем в договірні відносини.
6.3. Оплата за послуги проводиться за відповідним посиланням на Веб-сайтах. Під час оплати Замовник вказує в спеціальній формі на сторінці сайту свої контактні дані. Замовник повністю несе відповідальність за правильність і достовірність вказаних контактних даних, оскільки саме за вказаними контактними даними проводитиметься обмін інформацією. Безпека, конфіденційність, а також інші умови обраних Замовником способу/форми оплати виходять за рамки даної Оферти і регулюються угодами (договорами) до оферти і договорів між Замовником та відповідними організаціями. Після здійснення оплати за цим Договором без виставлення рахунку, Замовник отримує автоматичне підтвердження на Веб-сайті.
6.4. Посилання на проходження дистанційного онлайн навчання надсилається Замовнику за адресою електронної пошти, вказаною при оформленні Заявки, тільки після надходження 100% коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця. У разі, якщо Замовник оплатив і не отримав посилання для проходження онлайн-курсу через 7 (сім) робочих днів після оплати - необхідно зв'язатися зі Службою підтримки Виконавця за адресою електронної пошти -_______ (далі - Служба підтримки), надавши копію квитанції про оплату.

7. ТЕРМІН ДІЇ, ЗМІНИ УМОВ І РОЗІРВАННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ

7.1. Даний Договір діє з моменту опублікування в мережі Інтернет на офіційному Веб-сайті, вступає в силу з моменту акцепту (прийняття) Замовником і діє до моменту виконання Виконавцем Послуг згідно даного Договору.
7.2. Всі зміни і доповнення до даного Договору можуть бути внесені Виконавцем для всіх Замовників шляхом викладення нової редакції Договору та її опублікування його на офіційному Веб-сайті.
7.3. Договір може бути розірваний за згодою Сторін.
7.4. У разі істотного порушення однією із Сторін умов Оферти інша Сторона має право на одностороннє розірвання Оферти, про що письмово повідомляє Сторону, яка порушила умови Договору, не менше ніж за 5 (пʼять) календарних днів.
7.5. При розірванні даного Договору або припинення його терміну дії вся наявна в електронному вигляді інформація Замовника зберігається у Виконавця протягом терміну, регламентованого внутрішніми документами.
7.6. Після надання доступу Замовнику до онлайн-уроків, послуги вважаються наданими в повному обсязі, а грошові кошти Замовнику не повертаються.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Виконавець і Замовник звільняються від невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків за поточною Офертою, якщо таке невиконання або неналежне виконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажору), які виникли після укладення даної Оферти, мають незвичайний характер, і що Виконавець і Замовник не могли ні передбачити, ні подолати настання вищевказаних обставин. До таких обставин належать: повені, пожежа, землетрус та інші природні явища, а також війна, військові дії, страйки, акти або дії компетентних органів, органів державної влади та будь-які інші подібні обставини, які знаходяться поза контролем Сторін.
8.2. Якщо обставини форс-мажору тривають більше 3-х місяців, кожна зі Сторін має право припинити дію цієї Оферти.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Оферта, її укладання та виконання регулюється відповідно до чинного законодавства України. Всі питання, неврегульовані Офертою або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до матеріального права України. У разі розбіжності між Замовником та Виконавцем щодо даної Оферти, які не можуть бути вирішені шляхом переговорів Сторін, врегульовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
9.2. Оферта являє собою повну домовленість між Виконавцем і Замовником. Виконавець не приймає на себе жодних умов і зобов'язань щодо предмета Оферти, за винятком зазначених у Оферті, і підтвердженої Заявки, якими регулюється виконання Оферти.
9.3. Якщо будь-яка з умов Оферти визнана недійсною або незаконною, або не може вступити в силу у відповідності з чинним законодавством, вона має бути видалена з Оферти і замінена новим положенням, яке максимально відповідає початковим намірам, які містилися в Оферті, при цьому інші положення Оферти не змінюються і залишаються в силі.

З повагою, адміністрація сайту elanbrowi.com (Фізична особа-підприємець Осипчук Сергій Миколайович)

Дякую, що ви є нашим учасником.